A, Tổng quan hệ thống

Ngay cả khi điều khiển DBC nhả, thông qua bàn đạp gia tốc điện tử hoạt động lúc gia tốc trên dốc nghiêng, hệ thống có thể ngăn cản tai nạn do sự gia tốc không mong muốn.

▪ Khi xe vào một sườn dốc từ một đường dốc nhẹ bằng việc tăng tốc, sự an toàn của các xe có thể được duy trì thông qua chức năng DBC.Khi ấn bàn đạp gia tốc, nếu các khái niệm chờ của DBC (DBC ngừng) được áp dụng, khi các xe vào dốc, nó có thể tăng tốc đột ngột vì DBC là không làm việc (này có thể gây ra tai nạn một khi lái xe trên đường địa hình).

B, Điều kiện hoạt động  

–  Công tắc DBC mở ON

–  Khi lái xe lên dốc , xuống dốc

–  Khi người lái ấn bàn đạp gia tốc xuống (28%↓)

–  Khi tốc độ ô tô tăng lên bằng cách ấn bàn dạp gia tốc (15~35  km/h)

C, Điều khiển DBC

Để tăng tốc ổn định, bằng cách bắt đầu điều khiển DBC

→ ổn định tăng tốc với tốc độ mà muốn lái xe (15 ~ 35 km / giờ)

→ cung cấp tăng tốc liên tục không phụ thuộc vào độ dốc; đảm bảo lái xe thoải mái và ổn định Khi ấn bàn đạp gia tốc hơn 28%, kiểm soát DBC thì ngừng (công tác sẽ chuyển sang chế độ chờ DBC) Ví dụ: Khi ấn bàn đạp gia tốc, bộ điều khiển DBC sẽ được ngừng lại