+, Cửa sổ điện có chức năng tự động lên xuống thì rất tiện lợi nhưng khi nó hoạt động một lần nó có thể dừng sau khi cửa sổ đóng hoặc mở  hoàn toàn.

-Vì thế một phần cơ thể người bị kẹp giữa cửa sổ và cạnh của nó trong lúc đi lên tự động do hoạt động sai bởi trẻ em hay sự thiếu trách nhiệm của người lái có thể là nguyên nhân gây ra chấn thương ngiêm trọng cho những người liên quan

-Hệ thống cửa sổ an toàn điện đã được phát triển để ngăn cản các vụ tai nạn tương tự .Nếu một phần cơ thể người bị kẹp giữa cửa sổ và cạnh của nó trong lúc cửa sổ điện phía trước tự động di chuyển lên , sự chuyển động của cửa sổ sẽ dừng lại

+ ,Cửa sổ trời an toàn

-Các cửa sổ trời có chức năng tự động mở/đóng là thuận tiện, nhưng khi nó được hoạt động một lúc, nó có thể dừng lại sau khi cửa sổ trời đóng hay mở hoàn toàn. Vì vậy, một phần cơ thể người bị kẹp giữa cửa sổ trời và cạnh của nó trong lúc đóng tự động do lỗi điều khiển của trẻ em hay do sự thiếu quan tâm của người lái có thể là nguyên nhân gây ra chấn thương nghiêm trọng cho người liên quan.

-Hệ thống cửa sổ trời an toàn đã được phát triển để ngăn cản lại các vụ tai nạn tương tự . Nếu một phần cơ thể người bị kẹp giữa cửa sổ trời và cạnh của nó trong lúc nó tự động đóng thì nó sẽ mở trở lại